วันที่ เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส (ผบ.วทบ.) (จากซ้ายยืนคนที่ ๓) นำกำลังพล วทบ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมฯ เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

READ MORE

พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส ผบ.วทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าอาคารกิตติเสนา วทบ. โดยมีกำลังพล วทบ. และหน่วยข้างเคียงร่วมในพิธี เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

READ MORE

การทำบิ๊ก คลีนนิ่ง
วทบ. นำกำลังพลทำบิ๊ก คลินนิ่ง บริเวณรอบๆ ตึกกิตติเสนา วทบ. โดยมี พ.ท.วิรัตน์ ศิลปัญจะ หน.ผธก./กพ.กธก.วทบ. เป็นผู้ควบคุมและกำกับดูแล

READ MORE

ฝึกทบทวนวินัยทหาร
วทบ. ทำการฝึกทบทวนวินัยทหาร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ณ บริเวณหน้าอาคารกิตติเสนา วทบ. โดยมี พ.ท.วิรัตน์ ศิลปัญจะ หน.ผธก./กพ.กธก.วทบ. เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล (แถวแรก คนที่ ๒) มี พ.ต.วีระพงษ์ บ้านใหม่ (แถวแรกคนที่ ๑) และ จ.ส.อ.กำพล อำพันธุ์ (คนแรกคนที่ ๓) เป็นผู้ฝึกทบทวนฯ เมื่อ ๒๖ เม.ย.๕๙

READ MORE

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
พล.ต.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทบ. ณ ห้อง ๑๑๒ มี พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส ผบ.วทบ. พร้อมด้วย รอง ผบ.วทบ. (ฝบห.), หน.นขต.วทบ. และคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา วทบ. ร่วมรับฟังฯ เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๙

READ MORE

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยง จก.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ นำคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการการศึกษา ทบ. ตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษา วทบ. ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๑๒ มี พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส ผบ.วทบ. เป็นประธานการรับตรวจฯ พร้อมด้วย รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.), รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.), หน.ขนต.วทบ. และคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา วทบ. ร่วมการรับตรวจฯ เมื่อ ๒๑ เม.ย.๕๙

READ MORE

การศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และการดูงานต่างประเทศ
วทบ. นำคณาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ ๖๑ ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานต่างประเทศ ห้วงวันที่ ๑๔-๑๙ มี.ค.๕๙ ดังนี้
สายที่ ๑ ประเทศอังกฤษ - ประเทศสก๊อตแลนด์ มี พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส ผบ.วทบ. เป็นผู้อำนวยการเดินทาง
สายที่ ๒ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - ประเทศอิตาลี มี พล.ท.พลภัทร วรรณภักตร์ อดีต จก.ยศ.ทบ. เป็นผู้อำนวยการเดินทาง
สายที่ ๓ ประเทศเยอรนี - ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มี พ.อ.มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อจ.อก.สอศ.วทบ. เป็นผู้อำนวยการเดินทาง
สายที่ ๔ ประเทศออสเตรีย - ประเทศฮังการี - ประเทศเช็ก - ประเทศสโลวาเกีย มี พ.อ.ฉลองรัฐ ศรีปรีชา รอง ผบ.วทบ. เป็นผู้อำนวยการเดินทาง

READ MORE

ประเพณีสงกรานต์ ยศ.ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙
พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส ผบ.วทบ. และ พ.อ.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก รอง ผบ.วทบ. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ยศ.ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หน้าหอประชุมเสนาปฎิพัทธ์ ยศ.ทบ. โดยมี พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในงานฯ เมื่อ ๑๑ เม.ย.๕๙

READ MORE

การบรรยาย การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญ
พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส ผบ.วทบ. เป็นประธาน ในการบรรยาย การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในร่างรัฐธรรม โดย ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต และ พล.อ.อัฎฐพร เจริญพานิช กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ณ หอประชุมเสนาปฎิพัทธ์ ยศ.ทบ. พร้อมด้วยคณาจารย์ วทบ., นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ ๖๑ ผู้แทนหน่วยจาก รร.สธ.ทบ., ศพย.ยศ.ทบ., กศ.ยศ.ทบ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อ ๗ เม.ย.๕๙

READ MORE

พืธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙
พ.อ.ฉลองรัฐ ศรีปรีชา รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้า บก.วทบ. พร้อมด้วย คณาจารย์ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ ๖๑ และกำลังพล วทบ.ร่วมในพิธีฯ เมื่อ ๗ เม.ย.๕๙

READ MORE